1. 1. Zawiesza bieg przedawnienia
  1. -dlatego nie ma ryzyka, że Strona podejmuje mediację w celu doprowadzenia do przedawnienia roszczenia (art. 121 pkt 4 Kodeksu cywilnego w brzemieniu od 30 czerwca 2022 r.).
 2. 2. Ugoda zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku – w przypadku ustaleń finansowych można nadać jej klauzulę wykonalności, która jest tytułem wykonawczym uprawniający do egzekucji komorniczej.
 3. 3. Oszczędza czas – mediacja trwa zazwyczaj od 2 tygodni do 3 miesięcy, a postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych ok. 3 lat (I i II instancja, bez postępowania egzekucyjnego). Szybkość mediacji zależy od woli Stron, jeśli znajdą bliski termin spotkania może dojść do ugody w niedługim czasie, postępowania sądowe trwają długo m.in. z powodu odległych terminów rozpraw oraz długiego czasu oczekiwania na opinię biegłego sądowego, jeśli nie chcemy dodatkowo przedłużać postępowania sądowego to powinniśmy dostosować się do terminów sądu i np. przełożyć termin naszego urlopu, a na przedłużanie postępowania przez naszego przeciwnika procesowego nie mamy zbyt dużego wpływu.
 4. 4. Oszczędza pieniądze – mediacja kosztuje u mnie zazwyczaj ok. 1000 zł (koszt zależy od ilości spotkań), koszty postępowania sądowego zależą od wartości przedmiotu sporu np. jeśli jest to kwota 60 000 zł to minimalne koszty sądowe wyniosą ok. 11 000 zł (opłata od pozwu 3 000 zł, wynagrodzenie pełnomocnika 7 200 zł, wynagrodzenia biegłego sądowego ok. 1 000 zł), zwrot tych kosztów od Strony przeciwnej zależy od tego w jakim procencie sąd przyzna nam rację. Ponadto w przypadku postępowania sądowego wysokość tych kosztów jest trudniejsza do przewidzenia i nie mamy na nią pełnego wpływu, ponieważ kolejne koszty może generować przeciwnik procesowy np. poprzez dodatkowe opinie biegłych, a w przypadku naszej przegranej to my będziemy zobowiązani te koszty ponieść.
 5. Ponadto jeśli sprawa jest już w sądzie i zostanie zawarta ugoda przed rozpoczęciem rozprawy to Strona wnosząca pozew otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, a jeśli dojdzie do zawarcia ugody na późniejszym etapie postępowania sądowego to sąd zwróci 75% opłaty sądowej.
 6. 5. Zapobiega kosztom pośrednim – spór sądowy oprócz policzalnych kosztów finansowych może spowodować trudno mierzalne koszty np. utratę: rynku, kontrahentów, renomy i zaufania zarówno klientów jak i pracowników.
 7. 6. Zapewnia poufność – mediacja kładzie bardzo duży nacisk na zachowanie w tajemnicy przekazywanych informacji, dzięki czemu dobre imię marki przedsiębiorców czy reputacja zawodowa nie ucierpi. Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, nie może być on przesłuchiwany nawet przez sąd w zakresie informacji jakie uzyskał podczas mediacji. Natomiast sama już informacja o prowadzonym sporze sądowym źle wpływa na wizerunek marki i przedsiębiorcy, który jest jej właścicielem, ponadto postępowania sądowe zazwyczaj są jawne, a więc również szczegóły sporu mogą przedostać się do opinii publicznej.
 8. 7. Zapobiega stresowi i stratom psychologicznym – w mediacji ceniona jest przez przedsiębiorców bezpieczna i komfortowa atmosfera oraz poczucie kontroli i wpływu, spotkania odbywają się w neutralnym miejscu przy zachowaniu zasady szacunku i poszanowania potrzeb każdej ze Stron, postępowanie sądowe wiąże się natomiast z dużym stresem, zarówno związanym z rozprawami jaki i nieprzewidywalnym zachowaniem przeciwnika procesowego. Ponadto mediacja jest prosta, przejrzysta i odformalizowana w przeciwieństwie do skomplikowanych procedur sądowych, które mogą jeszcze bardziej potęgować stres.
 9. 8. Wybierając mediację unika się ryzyka procesowego – w mediacji Strony dobrowolnie wypracowują akceptowalne dla nich rozwiązania, mają czas na przemyślenie i sprawdzenie propozycji drugiej Strony oraz ich konsekwencji, mają wpływ na treść ugody i wiedzą, na co się decydują, natomiast w postępowaniu sądowym Strony żyją w niepewności przez cały czas jego trwania, nie wiedzą jakie będzie ostatecznie rozstrzygnięcie sądu I instancji oraz II instancji. W takiej atmosferze niepewności trudno jest podejmować decyzje, ale są one konieczne podczas prowadzonej sprawy, co generuje dodatkowy stres.
 10. 9. Mediator dba o interesy obu Stron – w mediacji stosowana jest zasada „win-win” (wygrany-wygrany), wypracowana ugoda oparta jest na wspólnie uzgodnionych warunkach, w postępowaniu sądowym zazwyczaj jedna Strona jest w jakimś stopniu wygrana, a druga przegrana, rzadko wyrok uwzględnia powództwo w 50%, taka sytuacja powoduje zaprzepaszczenie szans na dalszą współpracę Stron, co może być szczególną stratą w przypadku przedsiębiorców.
 11. 10. Daje możliwość niestandardowych, indywidualnych rozwiązań – w mediacji możliwe jest przyjęcie różnych rozwiązań dogodnych dla Stron, np. zamiast zapłaty - zrealizowanie jakiejś usługi na rzecz drugiej Strony, w sądzie przepisy nie pozwalają na tak elastyczne podejście dostosowane do potrzeb Stron.
 12. 11. Umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku osobistego – mediacja zmierza do przedstawienia punktu widzenia obu Stron oraz wyjaśnienia ich intencji i potrzeby, co sprzyja zmianie wzajemnego postrzegania się Stron.
 13. 12. Daje szasnę na utrzymanie kontaktów biznesowych, a nawet na poprawę realizacji między przedsiębiorcami – rozmowa w bezpiecznej, spokojnej atmosferze sprzyja wzajemnemu wysłuchaniu się Stron, a dzięki temu obniża poziom negatywnych emocji i zwiększenia otwartoś na współpracę w przyszłości. W kontradyktoryjnym procesie sądowym Strony występując jako przeciwnicy procesowi nie chcą już współpracować ze sobą, ponieważ proces ten wspiera walkę, a nie dialog.
 14. 13. Zachowanie poczucia kontroli nad sytuacją – w mediacji porozumienie jest zgodne z wolą obu Stron, to Strony wypracowują jego warunki, a w postępowaniu sądowym Strony nie wiedzą jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, które może być zaskakujące nie tylko dla jednej Strony, ale nawet dla obu.
 15. 14. Dotarcie do źródła sporu – mediator stara się w taki sposób prowadzić rozmowę, aby Strony doszły do źródła nieporozumienia, które nieodkryte może w przyszłości prowadzić do kolejnych sporów, daje możliwość kompleksowego rozwiązania, w postępowaniu sądowym natomiast sędzia nie może wychodzić poza zakres pozwu, dlatego często wyrok dotyczy tylko jednego z objawów problemu, nie rozwiązuje jego prawdziwej przyczyny, a tym samym nie zapobiega sporom w przyszłości, dlatego zdarza się kilka postępowań sądowych z tymi samymi Stronami.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.